Arbeiten auf Leinwand / Line and colour on canvas 

 

 

 

 

 

ohne Titel, 2009